Image 1 of 1
PA185-435.jpg
France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, peninsula Cap Ferrat: French Garden of Villa Ephrussi de Rothschild, also known as Villa Ile-de-France   between Villefranche-sur-Mer and Beaulieu-sur-Mer | Frankreich, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Halbinsel Cap Ferrat: Franzoesischer Garten der Villa Ephrussi de Rothschild, auch bekannt als Villa Ile-de-France zwischen Villefranche-sur-Mer und Beaulieu-sur-Mer