Image 1 of 1
SB-SE05.jpg
Sweden, Vaestra Goetaland County, Gothenburg: Cafe by the gates of Traedgårdsfoereningen (The Garden Society of Gothenburg) | Schweden, Vaestra Goetalands laen, Goeteborg: Café im Traedgårdsfoereningen, einem Park im Zentrum der Stadt