Image 1 of 1
SB-JPN38.jpg
Japan, West Honshu, Kansai, Kyoto: Japanese Geisha | Japan, West-Honshu, Kansai, Kyoto: japanische Geisha