Image 1 of 1
GE68-162.jpg
Germany, Bavaria, Lower-Bavaria, Nature Park Bavarian Forest, Frauenau